Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013


Nr projektu POIG.01.03.01-12-061/08

Priorytet 1.
Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Działanie 1.3.
Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe

Poddziałanie 1.3.1.
Projekty rozwojowe

Zadaniem projektu jest opracowanie innowacyjnych tworzyw odlewniczych na osnowie żelaza o sterowanej strukturze, modyfikowanej pierwiastkami stopowymi i podwyższonych właściwościach eksploatacyjnych w warunkach cyklicznych zmian temperatury.

     Skonsolidowanie grupy naukowców oraz zestawu unikalnej aparatury pozwoli stworzyć bazę do prowadzenia systematycznych prac badawczych, zmierzających w kierunku opracowania i wdrożenia nowoczesnych tworzyw odlewniczych optymalnie dobranych do warunków eksploatacji.

     Cel ten autorzy zamierzają osiągnąć stosując innowacyjne metody określenia rzeczywistych parametrów brzegowych i dynamiki procesu cyklicznych zmian temperatury oraz stanu naprężeń w dużych obiektach będących w ruchu.

     Ważnym etapem realizacji projektu będą badania fizykochemicznego oddziaływania układu ciekły metal - pokrycie - forma metalowa. Wykorzystując jedyne w Polsce i nieliczne na świecie urządzenie do kompleksowych wysokotemperaturowych badań właściwości materiałów w stanie ciekłym i specyfiki ich oddziaływania w kontakcie z ciałami stałymi (zwilżalność, napięcie powierzchniowe, gęstość cieczy metalicznych, stabilność i reaktywność w układzie metal/ceramika) zaistnieje możliwość optymalnego doboru efektywnych pokryć izolacyjnych zmniejszających fizykochemiczne oddziaływanie ciekłego metalu z ciałem stałym (formą, oprzyrządowaniem, pokryciem).
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nowoczesne tworzywa odporne na zmęczenie cieplne
Część I. Zagadnienia ogólne
Pod redakcją Andrzeja Pytla